#5913: elmoisfurry -> davepoobond

elmoisfurry: who go me online

davepoobond: the hell

elmoisfurry: the hell?!

elmoisfurry: thats not even a place

elmoisfurry: whoooooooooooops

davepoobond: what the hell

elmoisfurry: i meant to spell where not who

elmoisfurry: lol

elmoisfurry: wheeeeeeeeeeee

Leave a Reply