sharifi

sharifi – n. a Muslim sherrif

Leave a Reply